Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu eshop.dimplex.cz  podle Občanského zákoníku platného od 1.1.2014

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem tohoto obchodu a tedy prodávající je společnost TERMO KOMFORT, s.r.o., Sídlo: Dukelská třída 1625/71, Husovice, 614 00 Brno, IČO 25555511, DIČ CZ25555511, zápis u KS v Brně, SP. ZN C32832, e-mailová adresa: info@termokomfort.cz

Velkoobchodní sklad TERMO KOMFORT, s.r.o., Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 545 213 628, e-mail: info@termokomfort.cz

Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM, povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č.185/2001 Sb. o odpadech jsou plněny prostřednictvím ELEKTROWINu a.s, ceny jsou včetně recyklačních poplatků.

1.2. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Je-li kupujícím podnikatel, jak je definováno v bodě 2.3. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst.1 Občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 Občanského zákoníku nepoužijí).

1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.

 

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je přímým dovozcem nabízeného zboží, toto přímo dodává kupujícímu, zajišťuje prodej záruční i pozáruční servis.

2.2. Kupujícím internetového obchodu je Spotřebitel – tzn. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností TERMO KOMFORT, nebo s ní jinak jedná.

2.3. Kupujícím internetového obchodu je Podnikatel – tzn. takový kupující, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost související s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou činností za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na účet podnikatele.

 

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1. TERMO KOMFORT, s.r.o. sděluje že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). TERMO KOMFORT, s.r.o. si neúčtuje v tomto případě žádné další poplatky.

3.2. Předmětem koupě je na základě kupní smlouvy zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího i kupujícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Zboží je na webových stránkách vyobrazeno, typově označeno, s popisem hlavních vlastností.

3.3. Ceny zboží jsou na webových stránkách, které provozuje společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. K ceně je připočítáváno přepravné.

3.4. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu platby (platba v hotovosti, platba předem, dobírka apod.). Cena přepravného (případně včetně doběrečného - v případě zaslání na dobírku) se zobrazí při vyplnění objednávky. Částku uvede prodávající do Kupní smlouvy před jejím odesláním kupujícímu ke konečnému potvrzení.

3.5. Dodací lhůta Nabízené zboží je průběžně skladem, datum jeho expedice ze skladu uvede prodávající do Kupní smlouvy před jejím odesláním kupujícímu ke konečnému potvrzení. V případě, že bude zboží v okamžiku přijetí objednávky z důvodu zvýšené poptávky doprodané a zboží musí být dovezeno od zahraničního dodavatele, pak je běžná dodací lhůta max. do 14 dnů od převzetí objednávky, případně dle domluvy s kupujícím.

V případě vyšší hodnoty objednaného zboží, eventuelně při objednání méně obvyklého zboží, nebo při výrobě zboží na zakázku přímo pro daného zákazníka, může být požadovaná zálohová platba až do výše 100% ceny objednávky.

Zboží je potom dovezeno od zahraničního dodavatele pro konkrétního kupujícího na základě uhrazené zálohy do 14 dnů od připsání částky na účet prodávajícího, případně dle povahy zboží dle dohody s kupujícím.

3.6. Způsob platby: Předem bezhotovostně při vlastním odběru zboží (dle předchozí dohody) v našem velkooobchodním skladě Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 545 213 628.

Předem bankovním převodem na základě vystavené Zálohové faktury. a po uhrazení vystavení konečné faktury, která je součástí dodávky. Zboží je expedováno až po připsání částky na účet prodávajícího.

V hotovosti přepravci při předání zboží formou dobírky. V tomto případě doklad o úhradě předává kupujícímu přepravce. Faktura – prodejní doklad je součástí zásilky. Zásilky jsou expedovány z Velkoobchodu Brno.

3.7. Právo na odstoupení od smlouvy V případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit a to ve lhůtě, která běží ode dne převzetí zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od smlouvy informovat TERMO KOMFORT, s.r.o., velkoobchodní sklad, Výstaviště 1, 647 00 Brno, e-mail: info@termokomfort.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem).

Může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal a to stejným způsobem (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží námi nabízený).

Odstoupí- li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží v původním stavu prodávajícímu odeslal. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Originální obal není předmětem ani součásti koupené věci. I přesto, ale má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny prodávajícím a jako takové mohou být spotřebiteli naúčtovány a odečteny od částky za vrácené zboží.

Zboží si může spotřebitel vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je nutné myslet na náklady, které bude mít prodávající s jeho uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Takovým nákladům lze předejít, pokud bude vrácené zboží čisté, zkompletované, správně zabalené.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této Kupní smlouvy, je nutné odeslat zpět nebo předat na adrese : TERMO KOMFORT, s.r.o., velkoobchodní sklad, Výstaviště 1, 647 00 Brno, e-mail: info@termokomfort.cz

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

3.8. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

3.9. Mimosoudní vyrovnání Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

3.10.Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

4. Smlouva

4.1. Prodávající potvrzuje kupujícímu závaznost objednávky a uzavírá „Kupní smlouvu“ Prodávající objednávku - Kupní smlouvu případně s kupujícím ještě telefonicky projedná a pošle mu Kupní smlouvu potvrzenou. Všechna společná ujednání musí být uvedena v Kupní smlouvě.

Než kupující tuto Kupní smlouvu závazně potvrdí, může měnit jak požadované plnění, dopravu, způsob platby a zkontrolovat všechna společná ujednání a všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupující potvrdí přijetí Kupní smlouvy zpět e-mailem a současně s tím prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, včetně záručních podmínek a reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

Potvrzením Kupní smlouvy kupujícím se tato stává závaznou.

Údaje ve smlouvě lze změnit, pokud si to obě strany výslovně ujednají.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran,výhrada vlastnictví

5.1.Uzavřením Kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží, a případně dopravné a doběrečné.

5.2.Kupní smlouvou se TERMO KOMFORT, s.r.o. zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí TERMO KOMFORTU, s.r.o. kupní cenu.

5.3. Společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. předá kupujícímu věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu s Kupní smlouvou. Společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

5.4.Má-li společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu-podnikateli předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Má-li společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu-spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

 

6. Doprava

6.1.Doprava je zajišťovaná přepravní službou na adresu udanou kupujícím.

Není povinností řidiče stěhovat zásilku do bytů a pod., pokud se obě strany nedohodnou jinak.

6.2.Převzetí zboží:

Případné poškození zásilky, způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku přebírání od přepravce – na pozdější reklamace nelze brát zřetel (to se samozřejmě netýká závad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců). Postačí pouze vizuální kontrola neporušenosti a nepoškození krabicových obalů (zda karton není promáčklý, zdeformovaný, protržený igelit apod.).

Zboží je expedováno v originálních přepravních obalech výrobce, které poskytují při běžné manipulaci dostatečnou ochranu.

Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou.

Pokud neporušenou zásilku kupující převezme, doporučuje se, aby nejpozději do 24hodin tuto zásilku rozbalil a provedl kontrolu vlastního zboží. Pokud by kupující zjistil poškození zboží pod obalem, tak ihned kontaktuje prodávajícího TERMO KOMFORT, s.r.o., Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 545 213 628.

 

7. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

7.1. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, srozumitelným způsobem, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plněníí. Prodávající uvede i své jméno a idenfikující údaje. Toto potvrzení může být nahrazeno dokladem o zaplacení věci obsahujícím uvedené údaje.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady (dle § 2161 Občanského zákoníku – jakost při převzetí zboží)

7.3. Při osobním převzetí zboží kupujícím od prodávajícího a připouští-li to povaha zboží má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolovaná nebo aby byly předvedeny její funkce.

7.4. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu než je cena obvyklá bezvadného zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná.

7.5.Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 Občanského zákoníku).

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného zboží v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

7.6. § 2165 Občanského zákoníku se nepoužije : 

 • u věci prodané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednaná
 • na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím 
 • vyplývá-li to z povahy věci

 

7.7. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující - spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má právo kupující na bezplatné odstranění vady.

7.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

7.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součástí nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Toto právo má i v případě, že prodávající nemůže vyměnit součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

7.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc vadu má, anebo pokud kupující vadu způsobil sám.

7.11. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.12. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.

 • TERMO KOMFORT,s.r.o.,velkoobchodní sklad, Výstaviště 1,647 00 Brno, e-mail: info@termokomfort.cz

Po obdržení nahlášené reklamace budou pracovníci prodávajícího ihned spotřebitele kontaktovat a doporučí mu (z důvodu různé technické náročnosti pro přepravu reklamovaného zboží), jak dále postupovat. V případě odesílání zboží, toto, prosíme, dostatečně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Je-li však v potvrzení podle § 2166 Občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

7.13. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.14. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodnou na době delší.

7.15. Pro kupujícího – podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku následující:

 • výskyt opravitelné vady, či opravitelných vad, se považuje za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné

 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující – podnikatel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, a to dle volby prodávajícího

 • při podstatném porušení smlouvy má kupující- podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy nebo na odstoupení od smlouvy

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.8.2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejněním a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Pokud by došlo ke změně, tak nové znění Obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích Obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění Obchodních podmínek.

8.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z Kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4. Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se Zákonem číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn.

9.2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 tohoto Zákona O ochraně osobních údajů v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 souhlasí s těmito skutečnostmi:

 • prodávající v postavení správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího – spotřebitele uvedené v objednávce tj. Jméno, příjmení, titul, úplnou poštovní a doručovací adresu, adresu elektronické pošty, telefon

 • prodávající v postavení správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího – podnikatele uvedené v objednávce tj. obchodní název firmy, IČ, DIČ, kontaktní osobu, úplnou poštovní a doručovací adresu, adresu elektronické pošty, telefon

 • osobní údaje budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího

 • osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou přepravní služby, která bude provádět dopravu zboží

9.3. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a plněním plynoucím z této Kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

9.4. Kupující má právo na opravu osobních údajů a je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 22. května 2014 - tj. od doby vyvěšení na webových stránkách internetového obchodu eshop.dimplex.cz